Vísindanefnd

Vísindasjóður Félagsráðgjafafélags Íslands var stofnaður árið 1989 samkvæmt 8. grein kjarasamninga sem gerðir voru það ár. Vísindasjóður skiptist í tvo hluta, A-hluta og B-hluta. A-hlutinn er ætlaður til að standa straum af framhalds- og endurmenntunarkostnaði og ferða- og dvalarkostnaðar vegna námskeiða. B-hlutinn er til að standa straum að kostnaði við rannsóknar- og þróunarverkefni. Á vegum félagsins skal starfar þriggja manna Vísindanefnd. FÍ skipar einn fulltrúa úr stjórn félagsins í nefndina en kjósa skal að auki tvo félagsmenn í nefndina á aðalfundi og skipta þeir með sér verkum formanns, gjaldkera og ritara.
Hlutverk nefndarinnar er:

  • Að greiða fyrir og halda lifandi umræðu um rannsóknir innan félagsins.
  • Að starfa í nánum tengslum við fulltrúa skrifstofu varðandi greiðslur úr A-hluta sjóðsins.
  • Að ákveða og senda tillögur til stjórnar FÍ um úthlutun úr B-hluta sjóðsins.
  • Að halda árlegan kynningarfund á styrktarverkefnum.
  • Að meta og endurmeta reglur sjóðsins jafnt og þétt.
  • Að fræða og halda námskeið um rannsóknir.

Vísindanefnd skipa:

  • Guðrún Þorgerður Ágústsdóttir, formaður
  • Helga Sigurjónsdóttir, gjaldkeri
  • Ásta Kristín Benediktsdóttir, ritari

Netföng:

Guðrún Þorgerður Ágústsdóttir, gudrun.th.agustsdottir@reykjavik.is
Helga Sigurjónsdóttir, helga.sigurjonsdottir@reykjavik.is
Ásta Kristín Benediktsdóttir asta.kristin.benediktsdottir@reykjavik.is

A-Hluti Vísindasjóðs

Í A-hluta vísindasjóðs renna 90% þeirrar upphæðar sem vinnuveitendur greiða í sjóðinn og sú upphæð er öll greidd út í febrúar ár hvert til þeirra félagsmanna sem greitt hefur verið fyrir í vísindasjóð og fá þeir þá upphæð úthlutaða að frádregnum 10%, sem lagðar verða inn á reikning B-hluta sjóðsins.

Upphæðin er ætluð til:
a) framhalds- endurmenntunarkostnaðar,
b) ferða- og dvalarkostnaðar vegna ráðstefna, námskeiða og námskeiðsgjalda.

Árleg úthlutun úr sjóðnum kemur fram á skattskýrslu. Hægt er að færa inn upphæðina til frádráttar í reit 149 á skattframtalinu ásamt því að fylla út meðfylgjandi greinargerð. Því er gott að geyma kvittanir sem tengjast framhalds- og endurmenntunarkostnaði og ferða- og dvalarkostnaði vegna námskeiða og ráðstefna.  

B - hluti Vísindasjóðs

Úthlutun úr B-hluta vísindasjóðs er ætluð til rannsóknar- og þróunarverkefna. Verkefnin verða að vera á sviði félagsráðgjafar og vera stéttinni til hagsbóta og framdráttar, hvað varðar faglega þekkingu.

Sækja þarf um í sjóðinn á þar til gerðu eyðublaði fyrir 15. apríl og 15. október ár hvert. Ákvarðanir um styrkveitingar liggja fyrir í síðasta lagi þremur mánuðum eftir að umsóknarfrestur rennur út. Í kjölfar ákvörðunar er styrkur greiddur út. Vísindanefnd setur sér starfsreglur varðandi viðmið og hámarksupphæðir sem endurskoða má árlega. Sérstakar úthlutunarreglur gilda um umsóknir í sjóðinn. Þær má finna hér á síðunni.

Úthlutunarreglur fyrir B - hluta

Úthlutunarreglur fyrir umsóknir úr B-hluta Vísindasjóðs FÍ samþykktar á aðalfundi FÍ 2014.

1. grein
Vísindasjóður Félagsráðgjafafélags Íslands B-hluti er ætlaður til rannsóknar- og þróunarverkefna. Rannsóknin/þróunarverkefnið verður að vera á sviði félagsráðgjafar og vera stéttinni til hagsbóta og framdráttar, hvað varðar faglega þekkingu.

2. grein
A) Aðild að sjóðnum eiga þeir félagsmenn sem hefur verið greitt fyrir í sjóðinn í samfellda 12 mánuði.
B) Félagsmenn í launalausu leyfi/án atvinnu sem greitt hafa fagaðild eiga rétt á aðild að sjóðnum að því gefnu að þeir hafi greitt samfellt í sjóðinn í 3 ár og ekki sé lengra en 12 mánuðir frá því að launalaust leyfi/atvinnuleysi hófst.
C) Vísindanefnd ákveður hverju sinni hvort og hvernig meta skuli eldri sjóðsaðild til brúa rof á aðild. Rof á aðild getur verið að hámarki 6 mánuðir.
D) Vísindanefnd er heimilt að eigin frumkvæði, að því að veita einstaklingum eða starfshópum viðurkenningu fyrir mikilvæg störf unnin á sviði félagsráðgjafar.
E) Vísindanefnd er heimilt að styrkja námskeið eða ráðstefnur sem hafa það að megin markmiði að kynna rannsóknir og/eða miðla þekkingu til félagsmanna FÍ sem eru stéttinni til hagsbóta.

3. grein
Umsóknum skal skila til vísindanefndar fyrir 15. apríl og 15. október ár hvert. Ákvarðanir um styrkveitingar skulu liggja fyrir í síðasta lagi þremur mánuðum eftir að umsóknarfrestur rennur út. Í kjölfar ákvörðunar er styrkur greiddur út. 

4. grein
Umsókn skal skila á stöðluðu eyðublaði sjóðsins. Mikilvægt er að fylgja leiðbeiningum á eyðublaði.

5. grein
Vísindanefnd FÍ ákveður úthlutanir úr B-hluta og upplýsir stjórn FÍ. Umsóknum skal svarað skriflega.

6. grein
Styrkþegar skulu vitja greiðslunnar innan 6 mánaða frá styrkveitingu að öðrum kosti fellur styrkveiting niður.

7. grein
Skóla-, námskeiðs- og ráðstefnugjöld eru ekki greidd úr B-hluta Vísindasjóðs. Rannsóknarverkefni félagsráðgjafa í meistara- og doktorsnámi geta fengið styrki að uppfylltum ákvæðum þessara úthlutunarreglna. Hámarksstyrkur fyrir MA verkefni er 500.000.

8. grein
Styrkþegar skulu kynna niðurstöður verkefnisins á þingi félagsráðgjafa í formi fyrirlesturs innan tveggja ára frá úthlutun. Að jafnaði skulu þau verkefni sem fá hámarksstyrk skila grein um niðurstöður verkefnis í Tímarit félagsráðgjafa eða annað sambærilegt tímarit.

9. grein
Vísindanefnd er heimilt að endurskoða úthlutunarreglur ár hvert. Breytingar á úthlutunarreglum skulu kynntar og samþykktar á aðalfundi að undanfarinni samþykkt vísindanefndar og stjórnar FÍ.

10. grein
Höfuðstóll B-hluta Vísindasjóðs FÍ skal ávallt vera að lágmarki 2.000.000 kr.

Umsóknareyðublað fyrir B-hluta Vísindasjóðs

Umsóknum í B- hluta Vísindasjóðs ber að skila á sérstöku umsóknareyðublaði og mikilvægt er að fylgja vel leiðbeiningum um hvað þar á að koma fram sem og varðandi orðafjölda. Umsóknarfrestur í sjóðinn rennur út 15. Október ár hvert. Umsóknum er skilað til formanns vísindanefndar á netfangið gudrun.th.agustsdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni Vísindanefndar

Starfsár Vísindaefndar er frá aðalfundi til aðalfundar næsta árs. Á fyrsta fundi eftir aðalfund skiptir stjórn með sér verkum. Formaður setur upp dagskrá og boðar fundi. Ritari sér um ritun fundagerða og upplýsingar nefndarinnar á heimasíðu. Gjaldkeri sér um fjármál sjóðsins í samstarfi við formann og starfsmann skrifstofu. Helstu verkefni nefndarinnar eru:

1. Gera áætlun um starfsárið.2. 

2. Senda út tilkynningar vegna umsókna í B-hluta sjóðsins. Skal það gert í maí/júní ár hvert og aftur fyrir skilafrest umsókna sem er 15. Október ár hvert.
3. Greiða árlega úr A-hluta í febrúar/mars, í samstarfi við skrifstofu.
4. Fara yfir umsóknir í B-hluta og meta. Ákveða hámasksupphæðir til úthlutunar.
5. Halda opinn nefndarfund í maí þar sem umsóknareyðublað og umsóknarferli er kynnt.
6. Samþykkja umsóknir eigi síðar en í byrjun nóvember.
7. Halda úthlutunar- og kynningarfund styrktarverkefna í febrúar ár hvert.
8. Endurskoða störf, verklag og reglur nefndarinnar.
9. Útbúa í samstarfi við starfsmann skrifstofu launamiða í janúar ár hvert.
10. Undirbúa aðalfund, tillögur að lagabreytingum.11. Skipuleggja námskeið um rannsóknir.

Árleg úthlutun úr B-hluta Vísindasjóðs

Í úthlutunarreglum fyrir B-hluta Vísindasjóðs kemur fram að sækja þarf um í sjóðinn fyrir 15. apríl og 15. október ár hvert. Styrkþegar mega vænta svars frá stjórn Vísindasjóðs u.þ.b. tveimur mánuðum síðar. Styrkþegar eru hvattir til að kynna verkefni sín t.d. á Félagsráðgjafaþinginu sem haldið er ár hvert.

STYRKÞEGAR VÍSINDASJÓÐS B - hluta 

Styrkþegar 2018

Björk Vilhelmsdóttir, kr. 500.000, Hvað hindrar ungt fólk í að fara í vinnu, nám eða nýta sér virkniúrræði

Eva Björg Bragadóttir, kr. 123.000, Meistaraverkefni: Rannsókn á reynslu fylgdarlausra barna sem sótt hafa um alþjóðlega vernd á Íslandi. 

Halldór Guðmundsson, kr. 800.000, 

Styrkþegar 2017

Erla Björg Sigurðardóttir, kr. 200.000, Áhrif löggjafar og stefnumótunar á framkvæmd starfsendurhæfingar.

Styrkþegar 2016

Elín Guðjónsdóttir, kr. 340.000.- Meistararannsókn um upplifun foreldra af stuðningsúrræðinu tilsjón.
Eldey Huld Jónsdóttir, kr. 500.000.- Uppfærsla á Félagsráðgjafatali frá og með árinu 2008.
Guðný Björk Eydal, kr. 600.000.- Námskeið fyrir félagsráðgjafa á sviði hamfarafélagsráðgjafar. Styrkur veitir félagsmönnum FÍ aðgang sér að kostnaðarlausu.
Eldey Huld Jónsdóttir, kr. 380.000.- Ágrip af sögu FÍ seinni hluti.
Stígamót, kr. 500.000.- Stuðningur við eflingu á starfsemi Stígamóta.

Styrkþegar 2015
Eldey Huld Jónsdóttir, kr. 500.000.- Ágrip af sögu Félagsráðgjafafélags Íslands sem birt verður á heimasíðu félagsins.Guðrún Hrefna Sverrisdóttir, kr. 150.000.- Rannsókn þar sem könnuð er reynsla samkynhneigðra fósturforeldra af fósturforeldrahlutverkinu.

Styrkþegar 2014
Erla Björg Sigurðardóttir, kr. 300.000.- Doktorsrannsókn "Samanburður á stefnu stjórnvalda og lagalegri umgjörð starfsendurhæfingar í Noregi og á Íslandi og áhrif þess á framkvæmd starfsendurhæfingarúrræða í löndunum tveimur.
Valgerður Halldórsdóttir, kr. 500.000.- Rannsóknarverkefni "Samræming fjölskyldulífs og atvinnu foreldra og stjúpforeldra með börn á tveimur heimilum."
Þóra Kemp, kr. 200.000.- Meistaraverkefni "Hvernig huga aldraðar konur að matarræði sínu í heilsu- og félagslegu samhengi."Félagsráðgjafafélag Íslands, kr. 340.000.- Koma Tímariti félagsráðgjafa á rafrænt form.

Styrkþegar 2013
Erla Björg Sigurðardóttir, kr. 300.000.- Samfélag og vímuefni - SOV.is.Sólveig Sigurðardóttir, kr. 500.000.- Eftir skilnað, um foreldrasamstarf og kynslóðatengsl.

Styrkþegar 2012Þorleifur Kr Níelsson, kr. 170.000 Ill meðferð á börnum. Nýjar víddir og margbreytileiki.

Styrkþegar 2011 María Jónsdóttir, kr. 500.000.- Notkun hjálpartækja við lífsleikni kennslu fyrir blind og sjónskert börn og ungmenni.
Guðrún Halla Jónsdóttir, kr. 500.000.- MA-verkefni: Kynhegðun og vímuefnaneysla 15 ára unglinga á Íslandi 2009-2010.
Guðlaug M. Júlíusdóttir, kr. 200.000.- MA-verkefni: Fjölskyldumatslisti McMasters - Mat á próffræðilegum eiginleikum fyrir íslenskt þýði.
María Gunnarsdóttir, kr. 200.000.- Rannsókn á stuðningsúrræðinu tilsjón í barnaverndarmálum.
Kristín Valgerður Ólafsdóttir, kr. 200.000.- MA-verkefni: Hagir foreldra langveikra barna sem búa á landsbyggðinni.
Nanna K. Sigurðardóttir, kr. 250.000.- Viska orðanna - tjáskipti í heilbrigðisþjónustu.
Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, kr. 200.000.- MA-verkefni: Aðlögunarhæfni, styrkleikar og veikleikar 60 ára og eldri í Sveitarfélaginu Árborg.
Sigrún Þórarinsdóttir, kr. 500.000.- Einmanaleiki eldri borgara í Reykjavík. Líðan og félagsleg staða þátttakenda.
Freydís Jóna Freysteinsdóttir, kr. 300.000.- Ögunaraðferðir foreldra við uppeldi barna.
Guðbjörg Ottósdóttir, kr. 300.000.- Doktorsverkefni: Refugees and asylum seekers: Embodying disability and chronic illness in the context of migration.
Ragnheiður Guðmundsdóttir, kr. 200.000.- MA-verkefni: Hvar á ég heima? Hver hlustar á mig?
Félagsráðgjafafélag Íslands kr. 200.000.- Gerð stuttmyndar í samstarfi við Háskóla Íslands, félagsráðgjafardeild.Guðrún Jónsdóttir hjá Stígamótum, heiðursviðurkenning kr. 500.000.-

Styrkþegar 2010
Guðrún Jónsdóttir, kr. 200.000.- Sýnileiki barnsins í barnaverndarmálum fyrir dómstólum á Íslandi 2002-2009.
Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, kr. 200.000
Steinunn K. Jónsdóttir, kr. 219.000
Jóna Margrét Ólafsdóttir, kr. 300.000
Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, kr. 500.000.- Félagsleg aðlögun fanga á afplánunartíma.
Valgerður Halldórsdóttir, kr. 500.000Sveindís A. Jóhannsdóttir, kr. 200.000

Styrkþegar 2009
Anna Dóra Sigurðardóttir 200.000 kr. Sér gefur gjöf sem gefur. Rannsókn um nýrnagjöf lifandi gjafa.
Erla Björg Sigurðardóttir 200.000 kr. Starfsendurhæfing á Íslandi, Svíþjóð og Noregi og áhrif starfsendurhæfingar og búsetuúrræða fyrir vímuefnasjúka á félagslega aðlögun og lífsgæði.
Heiða Ösp Kristjánsdóttir 200.000 kr. Stöðlun á listanum Reasons for Living Inventory -Adolsent fyrir Ísland.
Katrín Þorsteinsdóttir 250.000 kr. Þróunarverkefni „Barn í blóma.
Soffía Egilsdóttir 200.000 kr. Samskipti aðstandenda og starfsfólks á hjúkrunarheimilum: Að dansa í takt.
Steinunn Bergmann 200.000 kr Þjónustusamningur við framkvæmd félagslegra þjónustu.
Sveinbjörg J.Svavarsdóttir 237.600 kr. Áhrif geðheilbrigðisþjónustu á lífsgæði geðfatlaða í Hátúni 10.
Þórhildur Egilsdóttir 200.000 kr. Félagsráðgjöf reynsla af vettvangi stjórnmála greind með gagnrýnni kenningu.

Styrkþegar 2008
Íris Eik Ólafsdóttir 197.969 kr Vímuefnameðferðir í íslenskum fangelsum.
Ragna B.Guðbrandsdóttir 500.000 kr Þekking barna á kynferðislegu ofbeldi aukin með öflugum forvörnum.
Margrét Scheving 200.000 kr Sólin og tunglið til skiptis. Reynsla alkóhólista fyrir og eftir meðferð.Sigurlaug Hauksdóttir 500.000 kr Staða HIV/alnæmis meðal munaðarlausra stúlkna sem dvelja í Candel Light Foundation (CLF) í Úganda, Afríku.

Styrkþegar 2007

Anna Rós og Áslaug -- 500.000 -- Fjölskylduhópmeðferð fyrir unga lystarstolssjúklinga og fjölskyldur þeirra.
Ella K. Karlsdóttir -- 200.000 -- Hverfið mitt.
Guðrún Reykdal -- 162.692 -- Samþætting heimaþjónustu við aldraða.
Kristjana Sigmunds -- 200.000 -- Að heiman og heim.
Margrét Magnúsd. -- 200.000 -- Reynsla og upplifun fatlaðra af blöndun með þátttöku
á almennum vinnumarkaði. Oktavía Guðmundsd -- 250.000 -- Undirbúningur og fræðsla fyrir ungar verðandi mæður.
Olga Björg Jónsd. -- 200.000 -- Eigindleg rannsókn um systkini fatlaðs fólks.
Sigrún Ingvarsdóttir -- 191.585 -- Ofbeldi gegn öldruðum.
Sveinbjörg J. og fél. -- 500.000 -- Rannsókn á lífsgæðum geðfatlaðra sem búa á vernduðum heimilum.Sveinbjörg J. og fél. -- 500.000 -- Er endurhæfing geðfatlaðra inni á stofnunum að skila árangri?

Styrkþegar 2006
Auður Sigurðardóttir -- 75.000 -- Hvaða gildi hefur skilnaðarfræðsla
Brynja Óskarsdóttir -- 30.000 -- Þjónustukönnun: Viðhorf og þarfir notenda og tilvísenda
félagsráðgjafar fyrir sjúklinga og fjölskyldur þeirra við legudeildir FSA.
Freydís Freysteinsd. -- 300.000 -- Tengsl áhættuhegðunar unglinga og tilkynninga um misbrest
í aðbúnaði þeirra við skammtíma og langtímaúrræði.
Guðlaug Magnúsd. -- 150.000 -- Ungt fólk, lífshættir og viðhorf til fjölskyldu- og kynslóðatengsla.
Helga Þórðardóttir -- 500.000 -- Þróun og uppbygging kennsluefnis, námskeiða og þjállfunar um lausnamiðaða hugmyndafræði í vinnu með börnum er byggir á bókinni Börn eru klár.
Hrefna Ólafsdóttir -- 500.000 -- Fjölskyldumiðuð greiningarvinna félagsráðgjafa.
María Játvarðsdóttir -- 150.000 -- Hvaða áhrif hefur íþrótta og tómstundaiðkun á líf hreyfihamlaðra ungmenna á Íslandi?
Nanna K. Sigurðard. -- 500.000 -- Líðan í vinnunni - hjá þeim sem greinst hafa með krabbamein og viðmiðunarhópi.
Sigrún Þórarinsd. -- 110.000 -- Hvernig er félagsleg einangrun eldri borgara í Reykjavík tilkomin og hvað þarf til að rjúfa hana? Getur markviss stuðningur í félagstarf rofið félagslega einangrun aldraða?
Steinunn K. Jónsd. -- 150.000 -- Löggjöf og stefnumótun í húsnæðismálum aldraðra.Unnur V. Ingólfsd. -- 150.000 -- Breytingar í félagsþjónustu sveitarfélaga frá 1990 og áhrif þeirra á störf og starfsumhverfi starfsmanna félagsþjónustunnar.