Sérfræðileyfi - ýmsar upplýsingar

Hvað felst í því að vera sérfræðingur í félagsráðgjöf?

Sérfræðingur í félagsráðgjöf er félagsráðgjafi sem hefur sérþekkingu og er sérhæfður í að leysa viðfangsefni er snúa að hans sérsviði, ásamt því að bæta við þá þekkingu með rannsóknum og stefnumótun á sviðinu. Sérfræðingur í félagsráðgjöf er frumkvöðull og leiðtogi í starfi og samþættir og nýtir fræðilega og gagnreynda þekkingu í starfi sínu, kennslu og fræðslu. Hann viðheldur þekkingu sinni og færni miðað við bestu þekkingu á hverjum tíma og leitast við að meta árangur starfa sinna.

Eftirfarandi upplýsingar er að finna á heimasíðu landlæknis:

Félagsráðgjafar - sérfræðileyfi

Skilyrði fyrir útgáfu sérfræðileyfa í félagsráðgjöf eru skilgreind og skýrð í reglugerð nr. 1088/2012 um menntun, réttindi og skyldur félagsráðgjafa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi. Reglugerðin er sett samkvæmt lögum nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn. Sjá reglugerðina hér fyrir neðan.

Sérfræðileyfi

Leitað er umsagnar Félagsráðgjafardeildar félagsvísindasviðs Háskóla Íslands áður en sérfræðileyfi er veitt.

Sérfræðileyfi má veita á skilgreindum sérsviðum félagsráðgjafar. Skilyrði er að sérfræðinám umsækjanda sé skilgreint innan þess sérsviðs sem umsókn hans um sérfræðileyfi tekur til.

Viðkomandi sérsvið skal standa á traustum fræðilegum grunni og eiga sér samsvörun á viðurkenndum alþjóðlegum vettvangi. Heimilt er að tilgreina áherslusvið sem viðkomandi hefur sérhæft sig í innan skilgreindra sérsviða.

Rétt til að öðlast sérfræðileyfi í félagsráðgjöf hafa þeir sem:
1.Hafa starfsleyfi sem félagsráðgjafi hér á landi.

2.Hafa lokið meistaraprófi eða doktorsprófi í félagsráðgjöf á viðkomandi sérsviði eða sambærilegu framhaldsnámi frá viðurkenndum háskóla.

3.Hafa starfað við félagsráðgjöf að loknu prófi skv. 2. tölulið, sem svarar til að minnsta kosti tveggja ára í fullu starfi á því sérsviði sem umsókn um sérfræðileyfi tekur til. Sé starfshlutfall lægra lengist starfshlutfall sem því nemur. Til frádráttar geta komið allt að tólf mánuðir í fullu starfi ef viðkomandi hefur starfað samhliða doktorsnámi sínu á viðkomandi sérsviði.

4.Hafa hlotið handleiðslu hjá viðurkenndum aðila á starfstíma skv. 3. tölulið.

Undirritaðri umsókn um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf skal fylgja: Námsferill. Staðfesting á að umsækjandi hafi lokið meistara- eða doktorsnámi á því sviði sem sótt er um. Nauðsynlegt er að senda inn staðfestan námsferil (e. transcript) frá viðkomandi háskólastofnun.

Námsskrá. Sé heiti námskeiða ekki lýsandi fyrir innihald þeirra er nauðsynlegt að senda inn almenna lýsingu á náminu eða námsskrá (e. syllabus).

Verkefni á sérsviði. Komi ekki skýrt fram í þessum gögnum að námið hafi verið á því sviði sem sótt var um getur umsækjandi sent inn frekari gögn eins og námsritgerðir og lýsingar á námi.

Lokaverkefni. Óskað er eftir upplýsingum um heiti lokaverkefnis og stuttri lýsingu á því. Gagnlegt er að lokaverkefni fylgi umsókn.

Starfsvottorð. Staðfesting á að umsækjandi hafi starfað á því sviði sem óskað er eftir viðurkenningu á og jafnframt tímalengd og starfshlutfall. Til að fullnægja kröfu um fullt starf í tvö ár gæti umsækjandi þurft að leggja fram starfsvottorð frá fleirum en einum aðila. Í öllum tilvikum er nauðsynlegt að fram komi hvert var starfssvið umsækjanda, starfshlutfall og tímalengd ráðningar.

Handleiðsla. Staðfesting á að umsækjandi hafi fengið handleiðslu á starfstíma.

Útfylltar umsóknir um sérfræðileyfi þarf að undirrita og senda Embætti landlæknis ásamt staðfestum ljósritum af nauðsynlegum gögnum. Með staðfestu ljósriti er átt við að samræmi milli frumrits og ljósrits sé staðfest, en gögnin fást staðfest hjá viðkomandi skóla (ef nám var stundað á Íslandi), hjá Embætti landlæknis, á lögreglustöðvum eða hjá sýslumanni.

Umsókn um vottorð vegna sérfræðileyfis má senda Embætti landlæknis í pósti, símbréfi eða í tölvupósti á mottaka@landlaeknir.is
ATH. Gildistími slíkra vottorða er hámark þrír mánuðir frá útgáfudegi þeirra.

Gjöld fyrir starfsleyfi, vottorð starfsleyfa og viðurkenningar.

Gjald fyrir útgáfu starfsleyfa og sérfræðileyfa er kr. 8.300.- en kr. 2.000.- fyrir vottorð vegna starfsleyfis. Við afgreiðslu leyfis er greiðsluseðill sendur umsækjanda.

Gjald er innheimt vegna umsóknar heilbrigðisstarfsmanns um starfsleyfi eða sérfræðileyfi þegar senda þarf umsókn til umsagnar.
Vegna mats umsóknar um starfsleyfi á grundvelli menntunar á háskólastigi: Kr. 50.000.-
Vegna mats umsóknar um starfsleyfi á grundvelli menntunar á framhaldsskólastigi: Kr. 25.000.-

Greiðsluseðill er sendur umsækjanda til innheimtu gjaldsins.

Síðast uppfært 07.03.2016

Umsókn um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf er að finna á heimasíðu landlæknis.

__________________________________________________________________________________________

REGLUGERÐ um menntun, réttindi og skyldur félagsráðgjafa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi

I. KAFLI
Almenn ákvæði.

1. gr.
Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um félagsráðgjafa sem hafa starfsleyfi og sérfræðileyfi landlæknis skv. 2. og 5. gr.

II. KAFLI
Starfsleyfi.

2. gr.
Starfsheiti.

Rétt til að kalla sig félagsráðgjafa og starfa sem slíkur hér á landi hefur sá einn sem fengið hefur til þess leyfi landlæknis.

3. gr.
Skilyrði fyrir veitingu starfsleyfis.

Leyfi skv. 2. gr. má veita þeim sem lokið hafa MA-prófi í félagsráðgjöf frá félags­ráðgjafar­deild félagsvísindasviðs Háskóla Íslands.

Einnig má veita starfsleyfi á grundvelli menntunar frá ríki innan Evrópska efnahags­svæðisins (EES) og Sviss. Um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi félags­ráðgjafa sem uppfyllir skilyrði tilskipunar 2005/36/EB, um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi, með síðari breytingum, fer samkvæmt reglugerð um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi heilbrigðisstarfsmanna frá öðrum EES-ríkjum, nr. 461/2011.

Þá er heimilt að veita starfsleyfi þeim sem lokið hafa sambærilegu prófi frá mennta­stofnun í ríki utan EES eða Sviss sem viðurkennd er sem slík af heilbrigðis­yfirvöldum hér á landi og heilbrigðisyfirvöldum þess ríkis þar sem námið var stundað.

Um frekari skilyrði fyrir veitingu starfsleyfis fer skv. 12. gr.

4. gr.
Umsagnir.

Áður en leyfi er veitt skv. 2. gr. á grundvelli menntunar utan Íslands skv. 3. mgr. 3. gr. skal landlæknir leita umsagnar félagsráðgjafardeildar félagsvísindasviðs Háskóla Íslands um það hvort umsækjandi, uppfylli skilyrði um menntun skv. 1. mgr. 3. gr. fyrir veitingu starfsleyfis.

Landlækni er heimilt að leita umsagnar annarra aðila eftir þörfum.

III. KAFLI
Sérfræðileyfi í félagsráðgjöf.

5. gr.
Sérfræðileyfi.

Rétt til að kalla sig sérfræðing á sérsviði félagsráðgjafar og starfa sem slíkur hér á landi hefur sá einn sem hefur fengið til þess leyfi landlæknis.

6. gr.
Skilyrði fyrir sérfræðileyfi.

Sérfræðileyfi má veita á skilgreindum sérsviðum félagsráðgjafar. Skilyrði er að sérfræði­nám umsækjanda sé skilgreint innan þess sérsviðs sem umsókn hans um sérfræði­leyfi tekur til. Viðkomandi sérsvið skal standa á traustum fræðilegum grunni og eiga sér samsvörun á viðurkenndum alþjóðlegum vettvangi.

Til að félagsráðgjafi geti átt rétt á að hljóta sérfræðileyfi skv. 5. gr. skal hann uppfylla eftirtaldar kröfur:

hann skal hafa starfsleyfi sem félagsráðgjafi hér á landi skv. 2. gr. og hann skal hafa lokið meistaraprófi eða doktorsprófi í félagsráðgjöf á viðkomandi sérsviði eða sambærilegu framhaldsnámi frá viðurkenndum háskóla og hann skal hafa starfað við félagsráðgjöf að loknu prófi skv. 2. tölul., sem svarar til að minnsta kosti tveggja ára í fullu starfi á því sérsviði sem umsókn hans um sérfræðileyfi tekur til. Sé starfshlutfall lægra lengist starfshlutfall sem því nemur. Til frádráttar geta komið allt að tólf mánuðir í fullu starfi ef viðkomandi hefur starfað samhliða doktorsnámi sínu á viðkomandi sérsviði og hann skal hafa hlotið handleiðslu hjá viðurkenndum aðila á starfstíma.

Heimilt er að tilgreina áherslusvið sem viðkomandi hefur sérhæft sig í innan skilgreindra sérsviða.

Um frekari skilyrði fyrir veitingu sérfræðileyfis fer skv. 12. gr.

7. gr.
Umsókn og umsagnir.

Umsókn um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf, ásamt gögnum sem staðfesta menntun og starfs­reynslu og öðrum nauðsynlegum fylgiskjölum, skal senda til landlæknis.

Áður en sérfræðileyfi er veitt skv. 5. gr. skal landlæknir leita umsagnar félags­ráðgjafar­deildar félagsvísindasviðs Háskóla Íslands um hvort umsækjandi uppfylli skilyrði skv. 6. gr.

Landlækni er heimilt að skipa sérstaka mats- og umsagnarnefnd til að meta umsóknir um sérfræðileyfi.

Landlækni er heimilt að leita umsagnar annarra aðila eftir þörfum.

IV. KAFLI
Réttindi og skyldur.

8. gr.
Faglegar kröfur og ábyrgð.

Félagsráðgjafi skal sýna þeim sem hann veitir þjónustu virðingu og sinna störfum sínum af árvekni og trúmennsku og í samræmi við þær faglegu kröfur sem gerðar eru til stéttarinnar á hverjum tíma.

Félagsráðgjafa ber að þekkja skyldur sínar og virða siðareglur stéttarinnar, viðhalda þekkingu og faglegri færni og tileinka sér nýjungar er varða starfið.

Félagsráðgjafi skal þekkja lög og reglugerðir sem gilda um heilbrigðisstarfsmenn, heil­brigðis­þjónustu, málefni fatlaðs fólks og önnur lög og stjórnvaldsfyrirmæli eftir því sem við á.

Félagsráðgjafi ber ábyrgð á þeirri félagsráðgjöf, greiningu, meðferð og forvörnum sem hann veitir.

Félagsráðgjafi skal virða faglegar takmarkanir sínar og leita eftir aðstoð eða vísa þeim sem hann veitir þjónustu til annars heilbrigðisstarfsmanns eftir því sem nauðsynlegt er, svo sem ef hann telur sig ekki geta veitt viðeigandi þjónustu.

9. gr.
Upplýsingaskylda og færsla sjúkraskrár.

Um upplýsingaskyldu félagsráðgjafa gagnvart þeim sem hann veitir þjónustu fer sam­kvæmt ákvæðum laga um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997, og öðrum lögum og stjórnvalds­fyrirmælum eftir því sem við á.

Um skyldu félagsráðgjafa til að veita landlækni upplýsingar, meðal annars vegna eftirlits og til gerðar heilbrigðisskýrslna, fer samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007.

Félagsráðgjafi skal, eftir því sem við á, færa sjúkraskrá samkvæmt ákvæðum laga um sjúkraskrár, nr. 55/2009, og reglugerðum sem settar eru samkvæmt þeim.

10. gr.
Nemar.

Félagsráðgjafi ber ábyrgð á því að nemar, sem honum er falið að veita leiðsögn, hafi næga hæfni og þekkingu og fái nauðsynlegar leiðbeiningar og tilsögn til að inna af hendi störf sem hann felur þeim.

11. gr.
Trúnaður og þagnarskylda.

Félagsráðgjafi skal gæta fyllstu þagmælsku um allt það sem hann kemst að í starfi sínu um heilsufar þess sem hann veitir þjónustu, ástand, sjúkdómsgreiningu, horfur og með­ferð ásamt öðrum persónulegum upplýsingum. Þetta gildir ekki bjóði lög annað eða rök­studd ástæða er til þess að rjúfa þagnarskyldu vegna brýnnar nauðsynjar.

Samþykki þess sem hann veitir þjónustu eða forráðamanns, ef við á, leysir félags­ráðgjafa undan þagnarskyldu.

Þagnarskylda samkvæmt þessari grein nær ekki til atvika sem félagsráðgjafa ber að tilkynna um samkvæmt öðrum lagaákvæðum. Í þeim tilvikum ber félagsráðgjafa skylda til að koma upplýsingum um atvik á framfæri við þar til bær yfirvöld.

Um trúnaðar- og þagnarskyldu félagsráðgjafa gilda jafnframt ákvæði laga um réttindi sjúklinga, ákvæði laga um sjúkraskrár og önnur lög eftir því sem við á.

V. KAFLI
Ýmis ákvæði.

12. gr.
Frekari skilyrði fyrir veitingu starfsleyfis og sérfræðileyfis.

Umsækjandi um starfsleyfi sem félagsráðgjafi skv. 2. gr. og sérfræðileyfi í félagsráðgjöf skv. 5. gr. frá ríki utan EES og Sviss sem Ísland hefur ekki samið við um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi skal meðal annars leggja fram gögn um ríkisfang, innihald náms og námslengd, ásamt prófskírteini, starfsleyfi ef starfsgreinin er löggilt í því landi sem umsækjandi kemur frá, fyrirhuguð störf hér á landi svo og önnur gögn og vottorð sem landlæknir telur nauðsynleg vegna útgáfu starfsleyfis.

Áður en umsókn um starfsleyfi er tekin til efnislegrar meðferðar þarf eftir atvikum að liggja fyrir staðfest afrit umsóknar um atvinnu- og dvalarleyfi ásamt undirrituðum ráðn­ingar­samningi.

Heimilt er að gera kröfu um að umsækjandi búi yfir kunnáttu í íslensku og hafi þekkingu á íslenskri heilbrigðislöggjöf, lögum um málefni fatlaðs fólks svo og öðrum lögum og stjórnvaldsfyrirmælum sem talin eru nauðsynleg til að geta starfað sem félagsráðgjafi, einkum vegna öryggis og samskipta við þann sem nýtur þjónustu félagsráðgjafa.

Hafi að mati landlæknis ekki verið sýnt fram á að nám umsækjanda uppfylli kröfur skv. 1. mgr. 3. gr. eða 6. gr. að teknu tilliti til starfsreynslu er heimilt að krefjast þess að umsækjandi gangist undir próf sem sýni fram á að hann búi yfir þeirri faglegu þekkingu og hæfni sem krafist er af félagsráðgjafa og félagsráðgjafa með sérfræðileyfi. Viðeigandi menntastofnun skal skipuleggja prófið í samráði við landlækni.

Starfsleyfi og sérfræðileyfi er gefið út við komu umsækjanda til starfa hér á landi.

13. gr.
Gjaldtaka.

Um gjaldtöku vegna útgáfu starfsleyfis og sérfræðileyfis fer skv. 10. gr. laga um auka­tekjur ríkissjóðs, nr. 88/1991.

Um gjaldtöku vegna hvers konar umsýslu landlæknis vegna umsókna um starfsleyfi og sérfræðileyfi, til viðbótar gjaldi skv. 1. mgr. og vegna prófa í faglegri þekkingu og færni fer samkvæmt reglugerð um gjaldtöku vegna umsókna um starfsleyfi og sérfræðileyfi heilbrigðisstarfsmanna, nr. 951/2012.

14. gr.
Almenn ákvæði.

Ákvæði laga um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012, laga um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007, laga um sjúkraskrár, nr. 55/2009, laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, laga um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997, laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 svo og önnur lög og stjórnvaldsfyrirmæli gilda að öðru leyti um félagsráðgjafa.

15. gr.
Gildistaka.

Reglugerð þessi sem sett er með stoð í 5., 8., 30. og 31. gr. laga um heilbrigðis­starfsmenn, nr. 34/2012, öðlast gildi 1. janúar 2013. Frá sama tíma fellur brott reglugerð um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf, nr. 555/1999, með síðari breytingum.

Ákvæði til bráðabirgða.

Félagsráðgjafa sem við gildistöku reglugerðar þessarar hefur hafið sérnám samkvæmt reglugerð um veitingu sérfræðileyfis í félagsráðgjöf nr. 555/1999, er heimilt að haga námi sínu í samræmi við ákvæði hennar. Þeir sem hefja sérnám eftir gildistöku reglu­gerðar þessarar skulu haga náminu samkvæmt ákvæðum hennar.

Velferðarráðuneytinu, 11. desember 2012.

Guðbjartur Hannesson.

Vilborg Ingólfsdóttir.

B-deild - Útgáfud.: 17. desember 2012

_____________________________________________

Nefnd um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf

Nefnd um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf var skipuð af Félagsráðgjafardeild með erindisbréfi 1. febrúar 2017 og hefur það hlutverk að veita umsagnir til Landlæknisembættisins um útgáfu starfsleyfa og sérfræðileyfa í félagsráðgjöf. Í nefndina voru skipaðar Sigrún Harðardóttir, Steinunn Hrafnsdóttir og Guðlaug M. Júlíusdóttir. Störf sérfræðinefndarinnar byggja á reglugerð nr. 1088/2012 um menntun, réttindi og skyldur félagsráðgjafa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi. 

Tillögur nefndar um sérfræðileyfi sérfræðinefndar um almennar kröfur að sérfræðiréttindum til viðbótar því sem kveðið er á um í reglugerðinni:

a) Þeir sem eru með fjögurra ára starfsréttindanám skulu ljúka meistaranámi til þess að eiga kost á að sækja um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf. Að því loknu skulu þeir hafa a.m.k. tveggja ára starfsreynslu á sviðinu.

b) Þeir sem eru með fimm ára meistaranám til starfsréttinda skulu ljúka viðurkenndu viðbótarnámi á sérsviði, t.d. diplómanámi eða doktorsnámi. Að því loknu skulu þeir hafa a.m.k. tveggja ára starfsreynslu á sviðinu.

c) Umsækjendur hafi lokið 70 tímum í handleiðslu að loknu meistaraprófi/viðbótarnámi hjá félagsráðgjafa sem öðlast hefur til þess réttindi. Meirihluti handleiðslutíma þarf að vera einstaklingshandleiðsla en tekið verður mið af því ef umsækjandi hefur einnig sótt hóphandleiðslu. Leyfilegt er að viðurkenna hluta af handleiðslu sem hefur verið fengin hjá öðru fagfólki en félagsráðgjafa (geðhjúkrunarfræðingi, geðlækni eða sálfræðingi sem uppfyllir sömu kröfur).

d) Gerð er krafa um sjálfstætt ritverk sem hefur verið birt í viðurkenndu vísindatímariti eða í sérstöku riti eða bók þar sem fræðilegum kröfum er fylgt. Séu höfundar fleiri en einn og annað ekki tilgreint, er hlutdeild í ritverki metin á þann hátt að tveir höfundar teljast eiga helmingshlut hvor. Prófritgerðir til meistara- eða doktorsprófs eru að jafnaði ekki metnar nema þær hafi verið gefnar út á viðurkenndum ritrýndum vettvangi. Embættisskýrslur til opinberra aðila eru að jafnaði ekki metnar nema þær hafi verið birtar sem fræðilegar ritgerðir.

Sérfræðisvið: Nefndin leggur til að gert verði ráð fyrir að félagsráðgjafar geti sótt um sérfræðiréttindi á eftirfarandi meginsérfræðisviðum: 

Heilbrigðisþjónustu
Klínískri félagsráðgjöf
Barnavernd
Öldrun
Félagsþjónustu
Skólafélagsráðgjöf
Réttarfélagsráðgjöf
Stjórnun
Samfélags- og hópvinnu
Fjölmenningu

Veita má sérfræðileyfi á öðrum sviðum en þeim sem nú er gert ráð fyrir, ef félagsráðgjafi hefur uppfyllt sömu kröfur og þar eru gerðar. Sérfræðinefnd úrskurðar um slík mál. Umsækjandi sækir um ákveðið svið og skilar inn greinargerð um forsendur og hæfni til að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til að öðlast sérfræðiréttindi.

Samþykkt í Félagsráðgjafardeild 7. desember 2017. Viðmiðunarreglurnar munu taka gildi 1. apríl 2018. Reglurnar verða endurskoðaðar ekki síðar en í apríl 2020.