Skip to main content

Etiske regler for islandske socialrådgivere

Målsætning
Grundlaget for socialrådgivning er respekten for den enkeltes menneskeværd og særstilling og troen på vedkommendes evne til at udnytte sine evner til fulde.
Målet for socialrådgivning er at arbejde på løsningen af sociale og personlige problemer og modarbejde social uretfærdighed.
Socialrådgiveren modarbejder brud på menneskerettigheder, hvor de end måtte finde sted.

Primære forpligtelser
1. Socialrådgiveren udfører sit arbejde uden at gøre forskel på folk og respekterer hvert enkelt menneskes rettigheder. Over for sin klient optræder socialrådgiveren af ærlighed, respekt og forsøger at opbygge gensidig tillid.

2. Socialrådgiveren oplyser sin klient om vedkommende rettigheder og forpligtelser, samt om løsninger og muligheder for hjælp. Socialrådgiveren bestræber sig på at respektere og forsvare den enkeltes ret til privatliv og selvbestemmelse, såfremt dette ikke påfører andre skade. Såfremt en klient ikke selv kan varetage sine interesser, skal socialrådgiveren tilse at hans ret ikke tilsidesættes.

3. Socialrådgiveren overholder sin tavshedspligt om de sager, han eller hun bliver bekendt med i sit arbejde. Undtagelse fra tavshedspligten må kun gøres gældende i henhold til lovpåbud eller af bydende nødvendighed.

4. Socialrådgiveren oplyser klienten om tavshedspligten, indsamling af informationer, registrering af en sag og hvorledes sagsmateriale behandles. Socialrådgiveren tilser, at en person straks har adgang til alt, der er registreret om vedkommendes sag.

5. Socialrådgiveren indhenter ikke oplysninger om sin klient fra andre uden vedkommendes samtykke, medmindre der i henhold til lov er pligt til at gøre dette. Der skal kun indhentes de oplysninger, der er nødvendige for sagens videre behandling.
Der kræves skriftligt samtykke fra klienten for at måtte foretage bånd- eller videooptagelser.
Det er tilladt at tilsidesætte tavshedspligten, såfremt en klient skriftligt anmoder om at oplysninger overlades til en bestemt person eller institution.

6. Hvis en klient mod sin vilje pålægges at modtage socialrådgivning, skal socialrådgiveren oplyse vedkommende om hans eller hendes ret og forklare hensigten med sit arbejde og konsekvenserne af det, i det omfang det er muligt.

7. Socialrådgiveren bruger ikke sit arbejder eller sin fagkundskab til at skade, undertvinge eller undertrykke en klient og benytter sig heller ikke på nogen måde af vedkommendes svage stilling.
Socialrådgiveren benytter sig ikke af sin forbindelse til sin klient til egen fordel, hverken personligt eller fagligt.

8. Socialrådgiveren indgår ikke eller opretholder et seksuelt forhold til sin klient eller nogen anden, der er afhængig af ham eller hende på grund af rådgiverens arbejde, f.eks. en elev.

Ansvars- og komptenceforpligtelser
9. Socialrådgiveren er ansvarlig for sin egen kompetence og det arbejde han eller hun udfører i overensstemmelser med, hvad vedkommendes stillingsbetegnelser i henhold til loven tilkendegiver. Socialrådgiveren påtagter sig undervisnings- og forskningsarbejde.

10. Socialrådgiveren udfører sit arbejde ud fra et fagligt samlet overblik og baseret det på videnskabelige teorier, forskningsresultater og praktisk erfaring i socialrådgivning. Socialrådgiveren vedligeholder sine kundskaber og fornyer dem samt følger nøje med nyheder i arbejdet og opfylder de betingelser, der stilles omkring arbejdet til hver tid.

11. Socialrådgiveren følger sin samvittighed og overbevisning. Rådgiveren kan afvise et socialrådgivningsarbejde, som vedkommende ikke vil tage det faglige ansvar for.

12. Socialrådgiveren tager initiativ til at udvikle nye ideer i socialrådgivning og gennemføre dem i praksis. Socialrådgiveren skal både mundtligt og skriftligt være saglig og præcis og forsøge at sikre, i det omfang det er muligt, at det, som vedkommende siger eller skriver, ikke misforstås eller misfortolkes til skade for andre.

13. Socialrådgiveren udfører ikke socialrådgivning i beruset tilstand eller under påvirkning af medicin eller andre stoffer, der sløver dømmekraften eller opmærksomheden.

Sociale forpligtelser
14. Socialrådgiveren præsenterer sin uddannelse og sit hverv på passende vis. Socialrådgiveren oplyser, når vedkommende optræder officielt, hvorvidt han eller hun optræder på egne vegne, som fagmand, på vegne af sin fagforening eller den institution vedkommende er ansat ved.

15. Socialrådgiveren er altid bevidst om hensigten med den virksomhed vedkommende deltager i og udfører sit hverv på grundlag af gældende lov, regler og forskrifter, såfremt det ikke strider imod socialrådgivningens etik.

16. Socialrådgiveren formidler sine kundskaber i videst muligt omfang til andre socialrådgivere, socialrådgivningsstuderende, andre fagmænd samt borgerne i det hele taget.

17. Socialrådgiveren arbejder på at skabe tillid blandt borgerne til socialrådgivning og socialrådgiveres faglige kompetence.

Søster-/broderlige pligter
18. Socialrådgiveren fortager sig i sit arbejde intet, der kan skade erhvervets omdømme eller socialrådgivningen som praktisk eller teoretisk fag.

19. Socialrådgiveren respekter andre socialrådgiveres og faggruppers kompetence, forpligtelser og ansvar samt sætter sin lid til anden fagkundskab i de tilfælde, hvor den passer. Såfremt der opstår faglig uenighed skal socialrådgiveren forsøge at mægle så der opnås et resultat med tanke på klienternes interesser.

20. Såfremt socialrådgiveren bliver bekendt med en kollegas overtrædelse af nærværende etiske regler for socialrådgivere, skal han eller hun reagerer ved påpegelse, debat og støtte over for vedkommende, så der kan ske korrektion. Såfremt dette ikke fører til resultat, skal sagen forelægges det etiske udvalg i Islandske socialrådgiveres fagforening.